FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
१३ न्यायिक समितिले उजुरि किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने व्यवस्था सम्बन्धि ए_ैन २०७४ 06/07/2024 - 13:26 PDF icon १३ न्यायिक समितिले उजुरि किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने व्यवस्था सम्बन्धि ए_ैन २०७४.pdf
शिक्षा ऐन २०७४ 03/22/2023 - 11:55 PDF icon १६ शिक्षा ऐन २०७४.pdf
बडिमालिका नगरपालिका नगर कार्यपालिका(कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ 05/02/2020 - 08:17 PDF icon ७. नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना)(1).pdf
बडिमालिका नगरपालिकाको नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ 05/02/2020 - 08:15 PDF icon १०. गाउँ-नगर-जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf
बडिमालिका नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता, २०७४ 05/02/2020 - 08:14 PDF icon आचार स‌ंहिता (1).pdf
बडिमालिका नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका(कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ 05/02/2020 - 08:12 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना)(1).pdf
बडिमालिका नगरपालिकाको नगर स्वंयमसेवक शिक्षक सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ 05/02/2020 - 08:10 PDF icon बडीमालिका नगर शिक्षक स्वयससेवक शिक्षक व्यवस्था समन्धि कार्यविधी.pdf
बडिमालिका नगरपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय वितरण कार्यविधि, २०७६ 05/02/2020 - 08:08 PDF icon 2. अपाङ्गता कार्यविधि (1b) Edit.pdf
बडिमालिका नगरपालिकाको अटो तथा इ-रिक्सा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ 05/02/2020 - 08:06 PDF icon 3. अटो तथा ई-रिक्सा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७६ सरोकारवालासंगको छलफल (2a) Edt.pdf
बडिमालिका नगरपालिकाको जलश्रोत नियमावली, २०७६ 05/02/2020 - 08:04 PDF icon 4. जलस्रोत नियमावली २०७६ (2b) Edit.pdf

Pages